Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học VCI

1. TỔNG QUAN
 • Căn cứ quyết định số 9A/QĐ-VCI ngày 11 tháng 03 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam thành lập Trung tâm ngoại ngữ- tin học VCI.Đây là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng công thương Việt Nam có nhiệm vụ: Đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ và tin học cho người học theo quy định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
 • Bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Hằng giữ chức vụ Giám đốc trung tâm.Trong quá trình hoạt động Trung tâm luôn tuân thủ chế độ, chính sách,pháp luật của nhà nước,các quy định,quy chế,điều lệ tổ chức hoạt động của trường Cao đẳng Công thương Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của trung tâm.
 • Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Điềm Thụy, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên.
 • Điện thoại:

 

2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ TRUNG TÂM
 • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ theo khung 6 bậc của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành theo thông tư số: 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào Tạo.
 • Tổ chức đào tạo,bồi dưỡng tin học chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin của bộ công nghệ thông tin và truyền thông ban hành theo thông tư số: 03/2014/TT- BTTTT ngày 11/3/2014 của bộ công nghệ thông tin và truyền thông.Tổ chức đào tạo,bồi dưỡng ngoại ngữ,tin học cho người học theo chương trình không chuyên A,B,C.
 • Phối hợp với các tổ chức,cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài trường để đánh giá trình độ ngoại ngữ,tin học cho người học đạt chuẩn theo quy định
 • Tổ chức và quản lý các hoạt động đào tạo,bồi dưỡng ngoại ngữ,tin học và các hoạt động dịch vụ trong phạm vi được giao.
 • Tổ chức các hội thảo,hội nghị phù hợp với đặc thù của Trung tâm theo kế hoạch của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam phê duyệt

 

3. MỐI QUAN HỆ GIỮA TRƯỜNG VỚI TRUNG TÂM
 • Trường là cơ quan quản lý cấp trên, lãnh đạo, chỉ đạo trung tâm hoạt động đúng phương hướng, đúng mục đích, yêu cầu trong điều lệ của Trường đã quy định
 • Trung tâm là đơn vị điều hành, quản lý trực tiếp, quyết định mọi hoạt động của trung tâm theo đúng chức năng, quyền hạn được giao.
 • Trung tâm chủ động quan hệ trực tiếp với các trường, cơ sở đào tạo và các đơn vị khác để hợp tác, liên kết trong hoạt động của trung tâm trong các mối quan hệ trên.