Giới thiệu Phòng Tuyển Sinh

 

TỔNG CỤC DẠY NGHỀ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do  -  Hạnh phóc

Hà Nội, Ngày….. tháng …..  năm 2015

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TUYỂN SINH

A. Chức năng.

Là đơn vị có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng,làm đầu mối, chủ trì tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác tuyển sinh tất cả các hệ củanhà Trường, công tác quan hệ đối ngoại– giới thiệu việc làm, công tác thông tin tuyên truyền củanhàTrường.

B.Nhiệm vụ.

1.Công tác Tuyển sinh.

- Lập và triển khai thực hiện kế hoạch công tác tuyển sinh hệ chính quy định kỳ hàng năm.(xây dựng đề án tuyển sinh cho các loại hình đào tạo của trường)

- Đề xuất các phương án , biện pháp thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh các năm.

- Thực hiện triển khai các phương án tuyển sinh(truyền thông, Marketing phục vụ công tác tuyển sinh của nhà Trường.

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh cho các loại hình đào tạo của trường(Chuẩn bị mọi điều kiện, cơ sở vật chất, nhân sự phục vụ công tác tuyển sinh )phù hợp với tình hình chung mỗi năm).

-Quản lý Phát hành và thu nhận hồ sơ của các loại hình đào tạo, lưu trữ tạm thời và bàn giao các phòng ban liên quan.

- Soạn thảo các loại văn bản liên quan liên quan đến tuyển sinh,(thông báo tuyển sinh, thông báo nhập học..)

            - kết hợp với phòng đào tạo, phòng kế hoạch tài chính tiếp nhận hồ sơ nhập học.

- Chủ trì tổ chức Hội nghị Tuyển sinh hàng năm để tổng hợp báo cáo kết quả công tác tuyển sinh trong năm và đề xuất phương hướng, biện pháp, kế hoạch tuyển sinh năm tiếp theo.

2.Công tác Quan hệ đối ngoại và Giới thiệu việc làm.

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc liên hệ, đàm phán mở rộng hợp tác với các Sở, Ngành, các trường Đại học, Học Viện, Cao đẳng; các doanh nghiệp, Khu công nghiệp…trên toàn quốc để ký các thoả thuận về hợp tác nghiên cứu, đào tạo, nhận sinh viên của Trường thực tập, trao đổi chuyên gia nghiên cứu - giảng dạy…

+ Trực tiếp liên hệ với các doanh nghiệp để liên kết tuyển dụng lao động.

+ Trực tiếp xây dựng chương trình Hội nghị, Hội thảo về tư vấn và giới thiệu việc làm cho HSSV nhà Trường.

3.Công tác thông tin tuyên truyền

- Chủ trì quản lý và điều hành, tổ chức khai thác có hiệu quả hệ thống mạng nội bộ; Quản lý website Phòng và cập nhật thông tin trên website của nhà Trường.

- Quản lý và tổ chức khai thác sử dụng hệ thống bảng tin, biển quảng cáo, biển báo, băng zôn, khẩu hiệu, tờ rơi...của Trường.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động PR (quan hệ công chúng), quảng cáo thương hiệu của nhà Trường trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tham mưu, đề xuất thiết kế, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu của nhà Trường và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống đó. 

 

                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

                             ThS. Lê Hữu Dũng