Thông Báo Cho Sinh Viên Khoá 7 Đi Viếng Lăng Bác Và Dâng Hương Văn Miếu Quốc Tử Giám

Thông báo vê việc tổ chức cho sinh viên khoá 7 đi viếng Lăng Bác và dâng hương Văn Miếu Quốc Tử Giám, Ngày 13/10/2022