CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐỀ ÁN MỞ MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO DỤC MẦM NON TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐỀ ÁN MỞ MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐỀ ÁN MỞ MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO DỤC MẦM NON TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều kiện, thủ tục mở ngành đào tạo. Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam công bố công khai Đề án mở ngành Đào tạo trình độ Cao đẳng Giáo dục Mầm non; Mã Ngành: 51140201.

Chi tiết xin xem file đính kèm.

TỜ TRÌNH XIN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 
ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO
BÁO CÁO ĐIỀU KIỆN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO               

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

NHU CẦU ĐÀO TẠO, SỬ DỤNG, TUYỂN DỤNG GVMN

TRÌNH ĐỘ CĐ CỦA CÁC ĐƠN VỊ NGOÀI CÔNG LẬP

HỒ SƠ GIẢNG VIÊN

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG XÂY DỰNG CTĐT,

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CTĐT