Chính thức bỏ qui định liên thông chính qui phải thi chung với Đại học, Cao đẳng

Ngày 21/4, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của qui định đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học. Theo đó, chính thức bỏ qui định liên thông chính qui phải thi chung với Đại học, Cao đẳng. Nội dung Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của qui định đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học mới mà Bộ Giáo dục vừa ban hành là một bước ngoặt quan trọng khắc phục những điểm chưa hợp lí khiến nhiều trường Trung cấp, Cao đẳng không tuyển sinh được của Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/ 2012. Bởi, trong Thông tư 55 qui định tuyển sinh liên thông ĐH, CĐ chính qui bắt buộc phải thi cùng với tuyển sinh ĐH, CĐ chính qui. Liên thông được tổ chức tuyển sinh 2 lần/năm Theo nội dung Thông tư sửa đổi, tuyển sinh liên thông có thể được thực hiện tối đa 2 lần trong một năm theo các phương thức thi tuyển hoặc xét tuyển. Cơ sở giáo dục Đại học xây dựng và ban hành Qui chế tuyển sinh liên thông. Qui chế tuyển sinh liên thông của cơ sở giáo dục đại học không trái với các qui định tại Thông tư này, Qui chế thi Trung học phổ thông quốc gia, Qui chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính qui (đối với tuyển sinh liên thông chính qui) hoặc Qui chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hình thức vừa làm vừa học (đối với tuyển sinh liên thông vừa làm vừa học). Cơ sở giáo dục đại học tự ra đề thi và tổ chức thi tuyển. Các môn thi tuyển gồm: môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành hoặc thực hành nghề. Cơ sở giáo dục đại học công bố công khai các môn thi trong thông báo tuyển sinh trước kì thi 3 tháng. Mỗi môn thi phải đạt 5 điểm trở lên Bộ Giáo dục yêu cầu các trường phải thực hiện ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: điểm mỗi môn thi phải đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10. Xác định thí sinh trúng tuyển, các trường căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo qui định trên. Cơ sở giáo dục đại học tổ chức xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy đối với tuyển sinh liên thông chính quy hoặc theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học đối với tuyển sinh liên thông vừa làm vừa học. Các trường xét tuyển dựa vào kết quả kì thi trung học phổ thông quốc gia. Tổ hợp các môn xét tuyển vào ngành đào tạo liên thông phải cùng tổ hợp các môn xét tuyển vào ngành tương ứng của hệ đào tạo chính qui do cơ sở giáo dục đại học công bố. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học, cao đẳng của thí sinh liên thông không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học, cao đẳng tương ứng của thí sinh hệ chính qui do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Xác định thí sinh trúng tuyển, căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào qui định. Cơ sở giáo dục đại học tổ chức xét tuyển liên thông chính qui theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành. Không bảo lưu kết quả kì thi trung học phổ thông quốc gia trong xét tuyển thí sinh liên thông. Siết chặt chỉ tiêu liên thông Thông tư mới yêu cầu, người tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục trung học phổ thông theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các trường có quyết định cho phép mở ngành đào tạo và đã có ít nhất 3 khóa tuyển sinh theo hình thức đào tạo chính qui đối với ngành dự kiến đào tạo liên thông. Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông chính qui nằm trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính qui của cơ sở giáo dục đại học; chỉ tiêu tuyển sinh liên thông vừa làm vừa học nằm trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh vừa làm vừa học của cơ sở giáo dục đại học. Chỉ tiêu tuyển sinh và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh liên thông chính qui được xác định hằng năm cho từng ngành đào tạo, không vượt quá 15 % chỉ tiêu chính qui của ngành đối với các ngành về khoa học sức khỏe và không vượt quá 20 % chỉ tiêu chính qui của ngành đối với các ngành khác. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 6 năm 2015.