1. Thông báo học chính trị Khóa 6 -> Xem tại đây

2. Thời khóa biểu chính trị đầu khóa (Cao đẳng) -> Xem tại đây

3. Thời khóa biểu chính trị đầu khóa (Trung cấp) -> Xem tại đây

4. Hướng dẫn viết bài thu hoạch chính trị đầu khóa -> Xem tại đây

5. Link làm bài thu hoạch chính trị đầu khóa (trình độ Cao đẳng)-> Xem tại đây

6. Link làm bài thu hoạch chính trị đầu khóa (trình độ Trung cấp)-> Xem tại đây