1. TỔNG QUAN

 

 

2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ TRUNG TÂM
 • Giúp việc Hiệu trưởng hoạch định chiến lược phát triển Trường trong các lĩnh vực tuyển sinh, đào tạo, đào tạo lại, liên kết đào tạo và các hoạt động dịch vụ có thu khác.
  • Tổ chức và hợp tác tổ chức các khóa đào tạo về ngoại ngữ,đặc biệt là tiếng Nhật Bản và tiếng Hàn Quốc.
   • Nghiên cứu, ứng dụng các mô hình đào tạo tiên tiến trong khu vực và quốc tế.
   • Hợp tác với các tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế trong lĩnh vực đào tạo thường xuyên và tư vấn du học.
    • Dịch vụ thông tin về các tổ chức giáo dục trong và ngoài nước.Tư vấn lựa chọn ngành nghề và môi trường giáo dục phù hợp với khả năng của đối tượng có yêu cầu.
     • Kết hợp với đơn vị có chức năng để tổ chức hội thảo tư vấn du học.
      • Tổ chức công tác tuyển sinh cho tất cả các loại hình đào tạo trên cơ sở định hướng của nhà trường.
      • Tham gia quản lý Sinh viên và một số công tác liên quan đến quản lý đào tạo.
       • Quản lý hoạt động,quản lý cơ sở vật chất và trang thiết bị của trung tâm đúng quy định
        • Tham gia quản lý lưu trữ hồ sơ cán bộ giảng viên,hồ sơ giảng dạy.
         • Tư vấn và giới thiệu việc làm cho Sinh viên tốt nghiệp ra trường.

 

3. MỐI QUAN HỆ GIỮA TRƯỜNG VỚI TRUNG TÂM