Sinh viên Cao Đẳng Công Thương Việt Nam du lịch Cần Giờ

Sinh viên VCI thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám

Khoa Y Dược VCI 

Khoa Kỹ Thuật VCI