Sinh viên VCI đi thực tập tại Nhật Bản

Sinh viên Cao Đẳng Công Thương Việt Nam du lịch Cần Giờ

Sinh viên VCI thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám

Khoa Y Dược VCI 

Khoa Kỹ Thuật VCI