2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Điện thoại liên hệ: 

Email: